miškotvarkos projektai

Miškotvarkos projektai privalomi jei norite vykdyti pagrindinius miško kirtimus didesniame kaip 3,0 ha miško sklype arba vykdyti kraštovaizdžio formavimo kirtimus, įrengti suolus, pavėsines, laužavietes, takus ar kitus rekreacinius objektus. Miškotvarkos projektas gali būti rengiamas tiesiog norint turėti tikslią informaciją apie savo mišką ir galimas vykdyti ūkines priemones laikantis miškų ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Projektas galioja 10 metų, arba, Jums pageidaujant, 20 metų.

Projektas pradedamas rengti pasirašius sutartį su miško savininku (Užsakovu) ar jo įgaliotu asmeniu (reikalingas notariškai patvirtintas įgaliojimas). Kai miškas valdomas kelių bendrasavininkų, visų bendrasavininkų raštišku sutikimu (notaro tvirtinimas neprivalomas) Užsakovą atstovaujas vienas bendrasavininkas.

Prieš rengiant vidinės miškotvarkos projektą atsotatomi riboženkliai ir paženklinamos ribinės linijos. Paskui nustatomi miško taksaciniai rodikliai: augavietės, medynų rūšinė sudėtis, medynų amžius, aukštis, vidutinis skersmuo, tankumas. Taip pat pomiškio sudėtis, amžius ir tankumas, trako sudėtis ir tankumas. Remiantis šiais duomenimis ir prisilaikant visų miškų ūkio veiklą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių suprojektuojamos ūkinės priemonės: ugdymo ir pagrindiniai kirtimai, miško atkūrimo būdai, apsaugos priemonės.

Jei norite savo miške turėti vietą automobiliui pasistatyti, suoliuką, pavėsinę ar laužavietę, jie turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte.

Jei Jums tai aktualu, susisiekite su manimi paspaudę el.pašto ženkliuką puslapio viršaus dešinėje arba ten nurodytu telefonu.